DEKLARACJA RODZICÓW DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PRZYJĘCIA I KOMUNII ŚW.

 

 

Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodzicom. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne naszego dziecka i pragniemy, aby dobrze zostało przygotowane do spotkania z Chrystusem w Eucharystii.

 

Dlatego zobowiązujemy się do wypełnienia następujących warunków:

 

•  w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem
z dzieckiem we Mszy Świętej,

• pomagaćdziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału
z Katechizmu,

•  systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej,

• w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj),                            

• wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia,

•   współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do
I Komunii Świętej.

 

 

Zgłaszamy naszego syna / naszą córkę

 

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko dziecka

Znalezione obrazy dla zapytania rok duszpasterski 2018

do przyjęcia Sakramentu I Komunii Świętej.

 

 

...................................................................................................................................................................................

         Data i podpis rodziców/opiekunów

 

ANKIETA PERSONALNA DZIECKA I RODZICÓW

 

 

Nazwisko dziecka                ......................................................................................................................................................................................................................................................

Imię dziecka (imiona)         ......................................................................................................................................................................................................................................................

Imiona rodziców                 ......................................................................................................................................................................................................................................................

Kontakt z rodzicami           tel. ....................................................................................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania            ......................................................................................................................................................................................................................................................

 

Data i miejsce urodzenia   ......................................................................................................................................................................................................................................................

Data i Parafia chrztu św.    ......................................................................................................................................................................................................................................................

 

Szkoła                                   ......................................................................................................................................................................................................................................................

Klasa                                     ......................................................................................................................................................................................................................................................

 

Dzieci ochrzczone poza parafią p.w. św. Wojciecha w Gorzowie Wielkopolskim są proszone do końca 2017 roku o dostarczenie świadectwa chrztu z parafii przyjęcia tego sakramentu (zapis w dzienniczku dziecka I Komunijnego). Potwierdzenie chrztu jest koniecznym warunkiem, aby przystąpić
do sakramentu Komunii Świętej.

 

Pierwsza Komunia Święta w Parafii św. Wojciecha w Gorzowie Wielkopolskim: 13 maja 2018 roku

 

.

Święta

Niedziela, II Tydzień zwykły
Rok C, I
Druga Niedziela zwykła

Wyszukiwanie